Algemene voorwaarden

Versie 1 - 28 maart 2022

1. Licentie

De licentieverstrekker verleent de licentienemer een Licentie op het softwareproduct Qarebase. Onder Licentie wordt verstaan het recht om een exemplaar van Qarebase te gebruiken via een webbrowser. Qarebase is geïnstalleerd op een webserver van de licentieverstrekker en is te benaderen via een internetverbinding. De licentieverstrekker is en blijft verantwoordelijk voor het functioneren van Qarebase. In de licentie is vastgelegd welke modules de licentienemer beschikbaar heeft. De licentieovereenkomst geeft garantie op de juiste werking van Qarebase. De licentienemer heeft het recht op gebruik van telefonische support of support via e-mail voor de duur van de licentieovereenkomst. Er kan gebruik gemaakt worden van telefonische support op werkdagen tussen 9:00 en 17:00.

2. Licentieduur

De licentieovereenkomst wordt in eerste instantie voor de duur van 1 jaar afgesloten en daarna steeds stilzwijgend verlengd met een geldigheidsduur van 1 jaar. De licentieovereenkomst is niet overdraagbaar. Qarebase mag niet worden uitgeleend, verhuurd of in lease worden gegeven. De licentie gaat in per gecommuniceerde datum (dit kan ook per mail).

3. Gebruikers

De licentieovereenkomst geeft de licentienemer het recht om Qarebase Cloud te gebruiken met een van tevoren gecommuniceerd aantal gebruikers. Jaarlijks zal worden bepaald of het maximale aantal gebruikers is gewijzigd en of dit aanleiding is tot het aanpassen van de licentieovereenkomst. De licentienemer wordt hierover geïnformeerd uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de verlenging van de licentie.

4. Kosten

De kosten van de licentieovereenkomst zijn bij aanvang per jaar (excl. BTW). De licentieverstrekker heeft het recht de kosten van de jaarlicentie jaarlijks te verhogen. Een wijziging van de licentieprijs vindt plaats op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI Alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze bedraagt maximaal 2% per jaar.

5. Updates

Met deze licentieovereenkomst heeft de licentienemer recht op nieuwe versies van Qarebase Cloud. Deze worden gratis ter beschikking gesteld en stilzwijgend geïnstalleerd op de webserver van de licentieverstrekker. Bij grote verschillen tussen de vorige en de nieuwere versie wordt de licentienemer op de hoogte gesteld.

6. Installatie van Qarebase

De licentieverstrekker zorgt voor installatie van Qarebase Cloud op de webserver van de licentieverstrekker. Na installatie is Qarebase Cloud te gebruiken door de licentienemer via een beveiligd en uniek internetadres.

7. Inrichten van Qarebase

Het systeem wordt technisch voorbereid en vervolgens door de licentieverstrekker in samenwerking met de licentienemer ingericht. Hiervoor worden separate afspraken gemaakt, welke worden vastgelegd in de overeenkomst. De kosten voor inrichting kunnen eenmalig zijn of onderdeel van een adviesopdracht.

8. Garantie en support

De licentieovereenkomst geeft garantie op de juiste werking van Qarebase Cloud. De licentieverstrekker verplicht zich tot het zo snel als mogelijk verhelpen van eventuele fouten in Qarebase Cloud. De licentienemer heeft het recht op gebruik van telefonische support of support via e-mail voor de duur van de licentieovereenkomst. Er kan gebruik gemaakt worden van telefonische support op werkdagen tussen 9:00 en 17:00.

9. Auteursrecht

De eigendom van en de auteursrechten op Qarebase Cloud berusten bij de licentieverstrekker. Dit geldt niet voor de inhoud van het kwaliteitshandboek of de kwaliteitshandboeken en de data die door de licentienemer worden ingevoerd in Qarebase Cloud. Hiervan berusten eigendom en auteursrechten bij de licentienemer. Bij beëindiging van overeenkomst heeft de licentienemer de gelegenheid om handboek/handboeken en overzichten van de ingevoerde data uit Qarebase Cloud te halen binnen de functionaliteit van het programma. Handboek/boeken kunnen als pdf worden gekopieerd; van ingevoerde data kunnen overzichten worden gekopieerd/geprint.

10. Beëindiging door licentieverstrekker

Onverminderd alle andere rechten mag de licentieverstrekker de licentie beëindigen indien de bepalingen in de licentieovereenkomst niet worden nagekomen. In dat geval wordt de licentienemer schriftelijk op de hoogte gebracht en wordt de software ontoegankelijk gemaakt voor de licentienemer. In geval van oproepen artikel 10 is gelijktijdig artikel 9 van kracht.

11. Beëindiging door licentienemer

De opzegging van de licentie moet schriftelijk gebeuren gericht aan de licentieverstrekker en kan geschieden tot één maand voor de verlengingsdatum. Na beëindiging van de licentie is gebruik van Qarebase Cloud niet toegestaan.

12. Aansprakelijkheid

De licentieverstrekker, de auteur, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse, niet-rechtstreekse of toevallige schade ten gevolge van het gebruik of de resultaten van het gebruik of de onmogelijkheid tot het gebruik van de software. Evenmin bestaat er enige directe of indirecte aansprakelijkheid voor de inhoud van het kwaliteitshandboek of de kwaliteits-handboeken en de gebruiksrechten hierover, die in Qarebase Cloud gebruikt worden.

13. Back-ups

De licentieverstrekker verplicht zich met deze licentieovereenkomst back-ups te maken van het softwareprogramma Qarebase Cloud en de inhoud van het kwaliteitshandboek. Deze back-ups hebben in eerste instantie ten doel om bij technische storingen van de hardware dan wel storingen die optreden door fouten in de software een recente versie terug te kunnen plaatsen. Daarnaast kan de licentienemer een aanvraag doen om een back-up terug te plaatsen wanneer er een onomkeerbare fout is gemaakt in het gebruik van Qarebase Cloud. Hieraan zijn kosten verbonden.

14. Beveiliging van de software

De licentieverstrekker verplicht zich tot het beveiligen van de software met een SSL-beveiligingscertificaat. Hiermee wordt voorkomen dat derden het internetverkeer tussen server en webbrowser kunnen lezen.

15. Autorisatie, beperkte toegang

De toegang tot Qarebase wordt beperkt met autorisatieprofielen. Dat wil zeggen dat eindgebruikers en beheerders een gebruikersnaam en wachtwoord combinatie krijgen waarmee toegang wordt verkregen tot Qarebase. De gebruikersnaam en wachtwoord combinatie is gekoppeld aan de rechten die men binnen Qarebase heeft. De licentienemer verplicht zich tot discreet gebruik van deze autorisatieprofielen. De verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord combinaties mogen niet worden verstrekt aan derden. De licentienemer verleent de licentiegever toestemming tot de suite van Qarebase van de licentienemer voor het beantwoorden van supportvragen, het aanpassen van handleidingen en het plaatsen van nieuwe versies van Qarebase.

16. Informatiebeveiliging

Bij de toepassing van informatiebeveiliging binnen Qarebase Company BV worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
a) Qarebase Company BV is gecertificeerd conform NEN-ISO 27001 en NEN 7510, Informatiebeveiliging in de zorg en streeft ernaar aantoonbaar te voldoen aan deze normen.
b) Beveiliging van informatie is een onderdeel van de integrale management-verantwoordelijkheid. Hiertoe zijn verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging toegewezen en vastgelegd.
c) De bedrijfsprocessen, informatiesystemen en gegevensverzamelingen van Qarebase Company BV zijn volgens een gestructureerde methode geclassificeerd naar de aspecten beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.
d) Qarebase Company BV voert een actief beleid om het beveiligingsbewustzijn van management en medewerkers te stimuleren. Qarebase Cloud is een managementsysteem, niet bedoeld voor het registreren van persoonsgegevens van cliënten en patiënten. Het invoeren van cliënten- en patiëntengegevens in Qarebase Cloud vindt plaats onder volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de licentienemer.De verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord combinaties mogen niet worden verstrekt aan derden. De licentienemer verleent de licentiegever toestemming tot de suite van Qarebase van de licentienemer voor het beantwoorden van supportvragen, het aanpassen van handleidingen en het plaatsen van nieuwe versies van Qarebase.

17. Toepasselijk recht en geschillen

Alle overeenkomsten tussen de licentieverstrekker en de licentienemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn alsmede alle geschillen die tussen partijen hieruit voortvloeien worden beheerst door Nederlands recht.

TOP